Adviesraad

De gemeente Peel en Maas wil graag haar burgers betrekken bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid, vooral in het sociaal domein. Dit heet “burgerparticipatie”. De gemeente Peel en Maas hecht groot belang aan de leefbaarheid van alle kernen, onder andere in termen van welzijn, zorg/ondersteuning en inkomen. Eigen verantwoordelijkheid nemen (met een mooi woord “Zelfsturing”) en samen ontwikkelen (“co-creatie”) zijn daarbij vaak gebruikte begrippen.

Zelfsturing

Zelfsturing houdt in dat de kernen – onder meer via de Kernteams Wonen, Welzijn, Zorg – zelf het roer in handen hebben en zelf het initiatief nemen om de kwaliteit van leven in de kernen te bevorderen.

Co-creatie

Co-creatie houdt in dat de gemeente Peel en Maas en belangenorganisaties, zoals de Centrale Seniorenraad, het Gehandicaptenplatform en het Mantelzorgforum, samen optrekken en de handen ineenslaan bij de ontwikkeling van beleid. Kortom, zij creëren dit samen met de beleidsambtenaren van de gemeente.

Convenant

Klik hier voor het convenant tussen de Gemeente Peel en Maas en de Adviesraad Sociaal Domein.

De Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Peel en Maas heeft in nauwe samenspraak met alle betrokken partijen besloten om de burgerparticipatie te versterken door de instelling van een onafhankelijke adviesraad: de Adviesraad Sociaal Domein.
Deze adviesraad telt 8 leden, die door het college zijn benoemd. De adviesraad geeft advies aan het college van Burgemeester en Wethouders, zowel gevraagd als ongevraagd. Dit advies heeft betrekking op beleidsvoorstellen die het college wil invoeren en eventueel aan de gemeenteraad wil voorleggen. De adviesraad gaat dus niet over de uitvoering van het beleid. De gemeente Peel en Maas heeft bepaald dat de adviesraad bij haar advisering feitelijk een drieledige taak heeft:

1. Is bij de ontwikkeling van het betreffende beleidsvoorstel ook écht sprake geweest van co-creatie? Is het voorstel dus tot stand gekomen in samenspraak met belangenorganisaties?
2. Is het beleidsvoorstel gebaseerd op het uitgangspunt van integraliteit waarmee wordt bedoeld of er raakvlakken met andere beleidsdomeinen zijn? Zo is ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie (Wmo) niet los te zien van het perspectief op de arbeidsmarkt (Participatiewet).

3. Is het beleidsvoorstel ook inhoudelijk in lijn met wet- en regelgeving en is het van toegevoegde waarde voor de kwaliteit van samenleven in de gemeente?

Om haar werk goed te kunnen doen heeft de Adviesraad Sociaal Domein behoefte aan informatie van alle belangenorganisaties over het gevolgde proces van participatie en uiteraard over de inhoud. Dat vraagt om een goede verbinding tussen Adviesraad Sociaal Domein en alle belangenorganisaties. Inmiddels is hiertoe contact gelegd met eerstgenoemde belangenorganisaties alsook met de kernteams Welzijn, Wonen en Zorg. Het fundament voor een goede werkrelatie met respect voor ieders positie en taak is gelegd.